หน้าแรก

GE111: Value of Gratuated
(ศท111: คุณค่าแห่งบัณฑิต)

Section 1032
วัน-เวลา  วันอังคาร  8.40-11.10  ห้อง RA8403 | วันพฤหัสบดี  14.00-16.00 ห้อง RA8401
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

อาจารย์ผู้สอน

อ.ณุลดา ขันทองดี

sopis.k@bu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02 350 3500 ต่อ 2606
อ.เอกชัย กันยานุชรัตน์

ekachai.k@bu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 
02 350 3500 ต่อ 1715

     
ลงทะเบียน Google For Education -->   

รายละเอียดวิชา

          ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  
วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาในความหลากหลายของ ระดับอุดมศึกษา  การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี(Characteristic Building)   การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคมเพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่ลักษณะของความเป็นบัณฑิตมหาชน

                2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม พฤติกรรมความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเช่น  การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการแสดงออก ความเข้าใจในบทบาทความร่วมมือกัน การปรับปรน (Accommodation) รวมถึงการจัดระเบียบทางสังคม

                3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเกี่ยวพันของมนุษย์และธรรมชาติการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                4. เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างทักษะและคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะจบออกมาให้เป็นบัณฑิต เพื่อเป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตของสังคมการมีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันดีของนักศึกษา

                5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมชีวิตทางสังคมทุกมิติ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์